Vítejte ve zpravodajské sekci milevskem.cz...

Zastupitelstvo města Milevska 12. dubna 2017

(zveřejněno 19.04.2017)

Zastupitelstvo se sešlo na dubnové schůzi, z jeho závěrů vyjímáme:

 • Úprava rozpočtu – zastupitelstvo schválilo zvýšení rozpočtu investic. O částku 1,1 mil. Kč byl zvýšen rozpočet na úpravy chodníků a parkovacích stání v Komenského ulici po loňské rekonstrukci teplovodu. Oproti původním předpokladům dojde i na úpravy přístupů k domům a veřejné osvětlení ve vnitroblocích. Dalších 500 tis. Kč je určeno na zpracování projektové dokumentace silniční, tedy městské, části přestupního terminálu na vlakovém nádraží.
 • Záměry v oblasti dopravy – zastupitelé projednali a vzali na vědomí dokument “Záměry města Milevska v oblasti dopravy“, který je výsledkem a obecnou formulací závěrů z dotazovací akce. Text bude podkladem pro další projektové a plánovací práce. Poslouží také jako jeden z podkladů pro zadání dopravního modelu města.
 • Návrhy na investice – zastupitelé projednali a zamítli návrhy na zařazení nových položek (budování parkovišť) do rozpočtu investic 2017. Důvodem je nepřipravenost navrhovaných akcí, většinu z nich bude reálné provést až v roce 2018. Rada města navíc všechny tyto akce již dříve zařadila ty, na jejichž přípravě se pracuje. Shoda byla nalezena pouze na podpoře přípravy studie pro řešení problému obřadní smuteční síně pro civilní obřady. Na tu zastupitelstvo vymezilo v rozpočtu částku 100 tis. Kč.
 • Zřizovací listiny nově – vedení města již několik měsíců připravovalo návrh na sjednocení znění zřizovacích listin všech 10 městských příspěvkových organizací. Nově je zejména řešen vztah k nemovitostem i ostatnímu majetku, dochází také k úplnému sjednocení a sladění s platnými předpisy. Zastupitelé schválili první dávku změn zřizovacích listin – pro Dům kultury, Sociální služby, I. ZŠ Masarykova, Milevské muzeum a Městskou knihovnu.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Z rady města 29. března 2017

(zveřejněno 3. 4. 2017)

Na poslední březnové schůzi rada města Milevska projednala téměř 40 bodů, mezi nimi:

 • Městská policie – bylo schváleno pořízení komplexního softwaru pro potřeby městské policie. Nový systém umožní práci prostřednictvím mobilních zařízení a povede ke zvýšení efektivity činnosti strážníků. Rada dále schválila pronájem mobilního zařízení pro měření rychlosti.
 • Dopravní záměry – na křižovatce „U Zrcadel“ bude značka STOP nahrazena značkou dej přednost v jízdě. Rada dále schválila studie na parkoviště v Gagarinově ulici (kolmé parkování na straně u sokolovny), u věžáku a na křižovatce ulic Libušina a B. Němcové. Bylo rozhodnuto zadat zpracování projektových dokumentací. Rada také v souladu se stanoviskem dopravní komise doporučila zastupitelstvu ke schválení dokument „Záměry města Milevska v oblasti dopravy“. Ten vyhodnocuje předcházející dotazníkovou akci připravenou pracovní skupinou ROZVOJ.
 • SMARTCITY – bylo rozhodnuto o zapojení města do konceptu tzv. „chytrých měst“. V následujících měsících bude ve spolupráci s podnikovou i akademickou sférou připraven záměr na budoucí využití moderních technologií v Milevsku (například motivační svozový systém odpadu). Město se současně pokusí získat dotační příspěvky na první konkrétní projekty.
 • Provoz ve školkách – při dotazování v mateřských školách byl vyhodnocen jen malý zájem o prodloužení provozních dob. Rada města proto rozhodla ponechat současný rozsah provozu školek.
 • Průmyslová zóna – rada města schválila záměr na otevření průmyslové zóny Dukelská, ve kterém se spojuje řešení potřeby společnosti Služby Města Milevska v oblasti odpadového hospodářství a dlouhodobý úmysl města otevřít lokalitu pro podnikání. Podle záměru by tak v příštích letech mělo postupně dojít k vybudování areálu pro sběrný a stavební dvůr, centra pro začínající podnikatele, zóny pro menší i větší firmy a patrně i tzv. dětského centra.

Mgr. Martin Třeštík, mistostarosta

Z rady města 15. března 2017

(zveřejněno 17. 03. 2017)

Rada města Milevska projednala 25 záležitostí, z jejích rozhodnutí vybíráme:

 • Zeleň na hřbitově – v roce 2015 došlo s využitím dotací k navýšení rozsahu zeleně na městském hřbitově. Smlouva na správu hřbitova s firmou Kamenictví Novotný toto dosud nezohledňovala. Rada proto schválila v dodatku smlouvy přiměřené zvýšení roční částky z 262 tis. Kč na 296 tis. Kč. Rozpočet roku 2017 s touto úpravou počítal.
 • Podlaha v hale – rada se seznámila s výsledky výběrového řízení na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale. Současnou palubovku, kterou od počátku provázely potíže a reklamace a která už je v téměř havarijním stavu, nahradí moderní litý povrch. Ten dodá společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN za částku 1 930 tis. Kč. Město na tuto akci také požádalo o příspěvek z programu Jihočeského kraje.
 • Záměr na rozšíření kanalizace – rada města na návrh odboru investic uložila poptat zpracování studie na rozšíření městské kanalizace do nově se rozvíjející lokality nad ulicí Blanická. Podle současného územního plánu je to území určené ke komerčnímu využití a celá tato poměrně rozsáhlá oblast nemá napojení na centrální kanalizaci. Jako reálné se nabízí propojení na ulici Čs. Legií zhruba u Suchanova rybníka.
 • Rekonstrukce klimatizace – rada vzala na vědomí informaci Základní školy Komenského o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci klimatizace ve školní jídelně. Zakázku provede společnost KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. za cenu 1 350 tis. Kč bez DPH.
 • Přestupní terminál – rada města schválila finální variantu studie přestupního terminálu (po zapracování připomínek podniku Paliva Písek) v prostoru vlakového nádraží. Práce na záměru budou nyní pokračovat přípravou projektové dokumentace a uzavřením smlouvy o spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, která bude nositelem hlavní části celé akce, tedy části týkající se železnice.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta