Vítejte ve zpravodajské sekci milevskem.cz...

Z rady města 07.06.2017

(zveřejněno 12.06.2017)

První rada v červnu projednávala 19 záležitostí, mezi nimi:

 • Souhlas s výsadbou stromů – rada města přijala nabídku organizace „Sázíme stromy“ a na starém sídlišti bude vysazeno v místě vykáceného sadu 40 nových ovocných stromů. Město pak musí zajistit následnou péči. Před zahájením výsadby ještě proběhne schůzka s obyvateli sousedních domů, kde bude představen návrh výsadby i celkového uspořádání prostoru.
 • Zastávka MHD u kláštera – protože bylo nalezeno řešení pro zajíždění autobusů městské dopravy ke klášteru, a tedy i ke hřbitovu, mohla rada schválit rozšíření smlouvy s dopravcem. Zastávka bude u Latinské školy a postupně bude hledán optimální jízdní řád. Zavedení nové linky bude stát městkou kasu přibližně 30 tis. Kč ročně.
 • Pronájem obchodních prostor – na základě vyhlášeného záměru na obsazení uvolněných prostor po firmě DOMITA v domě „Na Růžku“ rozhodla rada města o pronájmu České spořitelně, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší. Česká spořitelna však opustí své současné a tradiční sídlo v budově „městské spořitelny“.
 • Obnova kanalizačních sběračů – v rozpočtu roku 2017 je plánována obnova části sběrače D (mezi nádražím a čističkou). Po seznámení s výsledkem veřejné zakázky a elektronické aukce na rekonstrukci sběrače D a A (mezi Sokolovskou ulicí a  rybníkem Dvorčice) bylo rozhodnuto doporučit zastupitelstvu provedení obou sběračů v letošním roce, protože cena celé akce bude výhodnější, než rekonstruovat sběrače jednotlivě. Do rozpočtu investic však pro takový postup musí být uvolněno zhruba 5 mil. Kč, a to je v pravomoci zastupitelstva.
 • Rekonstrukce vodovodu – v letošním roce zahájila společnost EON rekonstrukce svých rozvodů v ulicích Sibiřská, kpt. Jaroše a Sadová. Město na to navazuje obnovou vodovodu, veřejného osvětlení a chodníků. Proti původnímu rozsahu oprav vodovodu, kdy se předpokládala jen výměna přípojek, je nyní, i na doporučení ČEVAK, uvažováno s výměnou celého hlavního vodovodního řadu v těchto ulicích. O tom však také musí vzhledem k objemu výdajů rozhodnout zastupitelstvo. Celá akce bude dokončena v začátku příštího roku, kdy ulice dostanou nový asfaltový povrch. Ten půjde ze dvou třetin na vrub EONu, zbylou třetinu uhradí město.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Z městské rady 3. května 2017

(zveřejněno 15.05.2017)

První květnová schůze rady projednala mezi jiným:

 • Dotace na práci s mládeží – komise životního prostředí posoudila žádosti, které došly do vyhlášeného programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2017“. Rada na její doporučení rozdělila mezi žadatele celou rozpočtovanou částku, tedy 75 tisíc Kč.  Příspěvek obdržely obě základní školy, Junák, Farní charita, Centrum Milísek a projekty příměstských táborů a řemeslných dílen. Podrobný přehled je k dispozici na webových stránkám města.
 • Přestupní terminál – rada města schválila Memorandum o partnerství. Jde o dokument, ve kterém se město a Správa železniční dopravní cesty zavazují ke společnému postupu a vzájemné spolupráci a informování při budování přestupního terminálu v prostoru vlakového nádraží. Město bude zajišťovat silniční část, dráhy pak úpravy kolejiště a odbavovací budovy. Na městskou část rada také na základě výsledků výběrového řízení zadala zakázku na zpracování projektové dokumentace společnosti Atelier M.A.A.T. z Tábora za částku 550 tis. Kč.
 • Dotace na kulturu – kulturní komise předložila radě návrh na rozdělení prostředků ve výši 56 tisíc Kč, které zbyly v dotačním programu „Kultura 2017“ do druhého kola. Celá částka byla rozdělena mezi osm žadatelů.
 • Mateřské školy – jako každý rok i letos rada města vyhodnotila požadavky mateřských škol na povolení výjimky a zvýšení počtu míst v jednotlivých třídách (z obvyklých 24 dětí na možných 28). Stalo se tak v MŠ Sluníčko u 3 tříd (celkem 4 třídy), MŠ Kytička 2(3), MŠ Klubíčko 2(4), MŠ Pastelka 2(2).

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Zastupitelstvo města Milevska 12. dubna 2017

(zveřejněno 19.04.2017)

Zastupitelstvo se sešlo na dubnové schůzi, z jeho závěrů vyjímáme:

 • Úprava rozpočtu – zastupitelstvo schválilo zvýšení rozpočtu investic. O částku 1,1 mil. Kč byl zvýšen rozpočet na úpravy chodníků a parkovacích stání v Komenského ulici po loňské rekonstrukci teplovodu. Oproti původním předpokladům dojde i na úpravy přístupů k domům a veřejné osvětlení ve vnitroblocích. Dalších 500 tis. Kč je určeno na zpracování projektové dokumentace silniční, tedy městské, části přestupního terminálu na vlakovém nádraží.
 • Záměry v oblasti dopravy – zastupitelé projednali a vzali na vědomí dokument “Záměry města Milevska v oblasti dopravy“, který je výsledkem a obecnou formulací závěrů z dotazovací akce. Text bude podkladem pro další projektové a plánovací práce. Poslouží také jako jeden z podkladů pro zadání dopravního modelu města.
 • Návrhy na investice – zastupitelé projednali a zamítli návrhy na zařazení nových položek (budování parkovišť) do rozpočtu investic 2017. Důvodem je nepřipravenost navrhovaných akcí, většinu z nich bude reálné provést až v roce 2018. Rada města navíc všechny tyto akce již dříve zařadila ty, na jejichž přípravě se pracuje. Shoda byla nalezena pouze na podpoře přípravy studie pro řešení problému obřadní smuteční síně pro civilní obřady. Na tu zastupitelstvo vymezilo v rozpočtu částku 100 tis. Kč.
 • Zřizovací listiny nově – vedení města již několik měsíců připravovalo návrh na sjednocení znění zřizovacích listin všech 10 městských příspěvkových organizací. Nově je zejména řešen vztah k nemovitostem i ostatnímu majetku, dochází také k úplnému sjednocení a sladění s platnými předpisy. Zastupitelé schválili první dávku změn zřizovacích listin – pro Dům kultury, Sociální služby, I. ZŠ Masarykova, Milevské muzeum a Městskou knihovnu.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta