Vítejte ve zpravodajské sekci milevskem.cz...

Městská rada 30. srpna 2017

(Zveřejněno 11.09.2017)

Rada města se sešla v předposlední srpnový den, projednala a rozhodla i toto:

 • Turistická oblast Toulava – město uzavře smlouvu s turistickou oblastí Toulava (Táborsko, Bechyňsko, Sedlčansko, Milevsko, Sedlecko-Prčicko, Mladovožicko, Soběslavsko) o poskytování služeb tzv. destinačního marketingu, především v oblasti společné propagace regionu, stejně jako všechna větší města v Toulavě zapojená. Roční úhrada za služby bude 25 tis. Kč. Milevsko je v Toulavě zapojeno od počátku, stejně jako Svazek obcí Milevska. Více o aktivitách turistické oblasti lze zjistit na www.toulava.cz.
 • Změna katastru – obec Zhoř požádala Milevsko o úpravu hranic katastru. Jde o relativně malé území na rozmezí katastrů Klisín (Milevsko) a Březí (Zhoř). Rada změnu zastupitelstvu, do jehož kompetence takové rozhodnutí náleží, doporučila.
 • Památník legionářům – rada města schválila návrh na vybudování památníku legionářům regionu Milevska. Památník, který bude umístěn před základní školou v Komenského ulici, bude současně připomínkou stého výročí vzniku Československa. Na začátku října bude vyhlášena výtvarná soutěž, v první polovině roku 2018 pak bude vítěz soutěže návrh realizovat tak, aby památník mohl být odhalen při říjnových jubilejních oslavách.
 • Směny pozemků – rada doporučila zastupitelstvu schválit návrhy na směny pozemků:
  • Pozemky města mezi klášterem a střelnicí za pozemky Premonstrátů v Masarykově ulici a cestu k ZVVZ, směna bez doplatku.
  • Směna soukromého pozemku v centru Dmýštic za pole v blízkosti obce, směna s doplatkem města ve výši 590 tis. Kč., jde o strategický pozemek nutný pro další rozvoj obce.
  • Směna státních pozemků pod skládkou Jenišovice za polní pozemky v blízkosti Dmýštic a Něžovic, směna s doplatkem města ve výši 3,2 mil. Kč, město však přestane platit státu nájem, který nyní ročně představuje cca 660 tis. Kč.
 • Hřbitov – rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na provedení havarijních opatření na městském hřbitově, do kterého se bohužel nepřihlásil žádný zájemce. Výběrové řízení na zakázku související s řešením problému spodních vod se bude opakovat tak, aby opatření mohla být provedena co nejdříve v roce 2018.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Městská rada 16. srpna 2017

(Zveřejněno 22.08.2017)

Rada města na první srpnové schůzi mezi jiným projednala a rozhodla:

 • Veřejné osvětlení – V letošním roce provedla společnost EON rekonstrukce svých rozvodů v ulicích Sibiřská, kpt. Jaroše a Sadová. Město na to navázalo výměnou vodovodu, nyní dojde také v režii města na úpravu chodníků a obnovu veřejného osvětlení. Rada města proto rozhodla zadat zakázku na nové veřejné osvětlení městské společnosti Služby města Milevska. Dojde ke kompletní výměně všech rozvodů a 38 svítidel, ulice budou osazeny velmi kvalitními LED svítidly Schréder Pilzeo, které by pak měly postupně nahradit stará svítidla v celé této městské zóně. Cena zakázky je 1.102 tis. Kč bez DPH. Celá akce bude dokončena v začátku příštího roku, kdy ulice dostanou nový asfaltový povrch.
 • Výpůjčka prostor – V budově městské knihovny byly dlouhodobě nepronajaté místnosti v přízemí (vlevo ve vstupní chodbě do Galerie M). Ty teď budou sloužit právě městské knihovně jako malá učebna – hlavně pro akce na podporu čtenářství pro malé skupiny do 15 osob. Rada města schválila výpůjčku těchto prostor knihovně na dobu neurčitou.
 • Podnikatelský park – Rada města na základě výsledku výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na přístupovou komunikaci a inženýrské sítě pro akci „Podnikatelský park Milevsko“, která se připravuje v zóně Dukelská. Projekty pro město zpracuje společnost BUILDING-INVESTMENT s.r.o., Doubravice.
 • Studie na rekonstrukci – Rada schválila zadávací podmínky pro studii na celkovou rekonstrukci budovy čp. 1 – městské knihovny. Pro budovu byl již zpracován povinný stavebně historický průzkum, v loňském roce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce střech. Nyní bude osloveno pět architektů, kteří připraví záměr na celkovou rekonstrukci interiérů. Ta musí vyhovět především požadavkům knihovny a galerie, velmi důležité je pro veřejnou budovu také vyřešení problému bezbariérového přístupu a řešit se bude i možné využití nově přístupných půdních prostor. Autor vítězné studie pak bude pověřen přípravou projektové dokumentace
 • Rekonstrukce kuchyně – V budově základní školy v Komenského ulici probíhá v čase prázdnin obnova klimatizace ve školní kuchyni. Protože v průběhu prací vyvstala potřeba dalších souvisejících stavebních úprav, souhlasila rada města s nezbytným navýšením rozpočtu akce a s využitím fondů školy pro financování těchto navýšení.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Z rady města 19.07.2017

(Zveřejněno: 21.07.2017)

Rada města na červencovém zasedání (v letních měsících obvykle rada jedná jen jednou v červenci a jednou v srpnu) projednávala 20 záležitostí, z nich vybíráme:

 • Přestupní teminál – rada města schválila text memoranda o výstavbě přestupního terminálu v prostoru vlakového nádraží. Memorandum vyjadřuje společný zájem města Milevska (silniční část terminálu), Správy železniční dopravní cesty (železniční část a budova nádraží) a Jihočeského kraje (garant a zadavatel veřejné dopravy v kraji). Strany se zavazují dodržovat společný postup a vzájemně se informovat tak, aby v Milevsku vznikl moderní a komfortní dopravní uzel.
 • „Reichnerák“ – městská rada vzala na vědomí informaci majetkového odboru úřadu, že konečně došlo k dlouho avizovanému předání domu čp. 164 v Masarykově ulici, známého ve městě jako „Reichnerák“ jeho skutečným majitelům. Dům byl původně majetkem čtyř židovských rodin, jejichž potomci žijí v zahraničí. Na žádost jimi pověřené realitní kanceláře město, které pro několik desetiletí dům spravovalo a pronajímalo k bydlení, nemovitost (pozemek i budovu) předalo. Nemovitost byla také vyřazena z majetkové evidence města.
 • Rekonstrukce šaten – v souladu se záměrem na využití přebytku hospodaření města v roce 2016 na uskutečnění některých dalších připravených investičních záměrů, rozhodla rada o poskytnutí investičního příspěvku pro Dům kultury na rekonstrukci šaten a pokladny. Naváže se tím na předcházející kroky ve vstupní části budovy – výměnu dveřních portálů, obnovu schodů celkovou rekonstrukci hlavního vstupního vestibulu. Šatny a pokladna dostanou novou podobu a kompletně celý vstup do budovy tak bude mít důstojnou podobu už na začátku nové sezóny.
 • Okružní křižovatka Masarykova – rada odsouhlasila podmínky pro výběr dodavatele na úpravu kruhového objezdu v Masarykově ulici. Investorem akce je jihočeská Správa a údržba silnic, město se podílí na úpravách chodníků, veřejném osvětlení a zeleni. Stavba bude zahájena v měsíci září.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta