Milevsko pro život i pro dovolenou

 
ZÁMĚR NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
STÁNEK RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ V DK MILEVSKO

Dům kultury Milevsko dle usnesení Rady města Milevska č. 48/23 ze dne 20.2.2023

v y h l a š u j e

záměr na pronájem nebytových prostor v Domě kultury Milevsko, Nádražní ul. 846, Milevsko, stavebně určených k provozování stánku rychlého občerstvení s příslušenstvím v amfiteátru DK Milevsko, konkrétně:
do výhradního užívání nájemcem:
• stánek rychlého občerstvení s příslušenstvím 80 m2 (součástí vybavení stánku rychlého občerstvení je gastro zařízení, specifikované v návrhu nájemní smlouvy v příloze záměru)
do společného užívání nájemce s pronajímatelem:
• venkovní krb s příslušenstvím 15 m2
• sociální zařízení (zahradní WC) 53 m2
• přilehlé zelené plochy s pevně instalovanými lavicemi a stoly

Podmínky pronájmu a provozu daného zařízení:
• Prostory budou pronajaty sezónně, každoročně na období od 20. 4. do 20. 9. a nájemní smlouva bude uzavřena od 20.4.2023 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. Zahájení provozu pro veřejnost nejpozději od 30.4.2023.
• Prostory budou využívány výhradně za účelem provozování stánku rychlého občerstvení, podřízeného režimu a potřebám Domu kultury Milevsko.
• Provoz zařízení nebude kolidovat s pořádanými akcemi v prostorách amfiteátru a nesmí rušit svým provozem akce konané v Domě kultury Milevsko.
• Minimální provozní doba pro veřejnost 7 dnů v týdnu v délce minimálně 6 hod. denně. Tuto povinnost nájemce nemusí splnit v případě vytrvalého deště

Hodnocení záměru:
• Hodnotící kritérium je nabízená výše nájemného.
• Podmínkou je praxe nájemce či jeho odborného zástupce v oboru pohostinství minimálně 3 roky. Bezdlužnost vůči státu, Jihočeskému kraji, městu Milevsko a jím zřizovaným organizacím. Bezúhonnost živnostníka nebo statutárního orgánu společnosti.

Nabídka musí povinně obsahovat:
• Identifikace žadatele – jméno, adresu žadatele, IČ případně rodné číslo, email, telefon.
• Nabízená výše měsíčního nájemného (období 20.4. – 20.9. každého roku, tj. 5 měsíců ročně).
• Bezvýhradný souhlas s navrženou Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (viz příloha č. 1 tohoto záměru).
• Záměr provozu – minimální rozsah nabízených služeb a provozní doby zařízení.
• Podpis žadatele.
• Povinné přílohy nabídky:
1. Kopie živnostenského či jiného oprávnění k činnosti.
2. Přehled o činnosti nájemce v pohostinském provozu, reference minimálně z předchozích 3 let v časovém členění.
3. Výpis z rejstříku trestů živnostníka nebo statutárního orgánu společnosti.
4. Čestné prohlášení (Bezdlužnost vůči státu, Jihočeskému kraji, městu Milevsko a jím zřizovaným organizacím).


Nabídky do výběrového řízení zašlete nebo doručte na adresu Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko, 399 01 v zapečetěné obálce s uvedenou adresou odesílatele s označením „Pronájem nebytových prostor – Amfiteátr DK Milevsko“ nejpozději do 9. 3. 2023 11:00 hod. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení záměru a výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit záměr a právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv i bez udání důvodů.

Prostory si lze prohlédnout po předchozí dohodě s ředitelem DK Milevsko – Mgr. Vít Kratochvíl,
tel. 776 33 88 55, email: reditel@milevskem.cz.

Mgr. Vít Kratochvíl
ředitel DK Milevsko

Odkaz na úřední desku:

https://edeska.milevsko-mesto.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=32833

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.